Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

IPNI -Innowacyjny Program Nauczania Interdyscyplinarnego

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w partnerstwie z Europejską Uczelnią Społeczno-Techniczną w Radomiu  rozpoczyna realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych”.


Nasza szkoła bierze udział w projekcie IPNI. W roku szkolnym 2013/2014 klasy czwarte, w kolejnym roku szkolnym klasy czwarte i piąte będą realizować projekt w ramach obowiązkowych zajęć z przyrody, matematyki, zajęć komputerowych i technicznych.

 1. Projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki);
 2. W projekcie udział weźmie 50 szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego 
  i mazowieckiego; 200 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych 
  i technicznych oraz 4000 uczniów klas IV;
 3. Zajęcia w oparciu o Innowacyjny Program Nauczania Interdyscyplinarnego odbywać się będą w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w szkole;
 4. Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia w ramach II etatu edukacyjnego w zakresie przyrody, matematyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych w 50 SP z województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego poprzez opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego;
 5. Powyższe cele będą realizowane poprzez:
  - udział nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych w szkoleniach w ramach których przeszkoleni zostaną w zakresie obsługi zakupionego w projekcie wyposażenia do prowadzenia zajęć oraz  przygotowani  do prowadzenia zajęć 
  w oparciu o IPNI, w tym z wykorzystaniem metody projektów i metody przewodniego tekstu;
  - opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego (IPNI).
 6. Dla potrzeb projektu dla każdej szkoły zostanie zakupiony niezbędny sprzęt i oprzyrządowanie 
  do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i informatycznych.

           Jesteśmy przekonani, że Projekt przyczyni się m.in. do:

 • uatrakcyjnienia zajęć szkolnych poprzez wprowadzenie ćwiczeń interdyscyplinarnych;
 • poprawy wyniku sprawdzianu zewnętrznego poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego;
 • uzupełnienia bazy szkolnej o sprzęt i oprzyrządowanie do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych;
 • podniesienia kwalifikacji nauczycieli dotyczących umiejętności prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi, głównie metodą projektów i metodą przewodniego tekstu  oraz  z zakresu obsługi  wyposażenia do prowadzenia zajęć i  przygotowania  do prowadzenia zajęć w oparciu o innowacyjny program nauczania interdyscyplinarnego.