Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://psp2staporkow.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2010-10-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-14.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: Piłsudskiego 114

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Ćwik, e-mail: sp2staporkow@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413741515. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicnej obiektu - PSP Nr 2 w Stąporkowie

Dla osób przychodzących dostępne są trzy wejścia głowne do obiektu: 
- budynek A, budynek B, Hala sportowa
 

Budynek A

Wejście od ul. Piłsudskiego. Wejście możliwe po uprzednim sprawdzeniu tożsamości oraz po wpisie wejść/wyjść - funkcjolune obszar kontroli - portiernia.
Do wejścia prowadzą schody, brak pochylni, brak windy, brak pętli indukcyjnej. Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
Brak prawa wstępu z psem asystującym.
Korytarze posiadaja odpowiednia szerokość, podłoga równa, nieśliska.
 

Budynek B

Wejście główne do obiektu od ulicy Odlewniczej możliwe po uprzednim sprawdzeniu tożsamości oraz wpisie do rejstru wejść/wyjść.
Wejście dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (wózek inwalidzki) - podjazd, brak windy, brak pętli indukcyjnej. Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
Zapewnione bezwypadkowe (brak progów) przemieszczanie się po budynku wyłącznie na parterze.
Budynek B połączony łącznikiem z budynkiem A i halą sportową. 
podłoga równa, nieśliska, bez progów. Odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych - zapewniona.
Brak prawa wstępu z psem asystującym.
Szerokość otworów drzwiowych - odpowienia.
zapewniony parking dla osób niepełnosprawnych.
 

Hala sportowa

Wejście główne z tego samego poziomu od ulicy Odlewniczej. Funkcjonuje obszar kontroli - wejście po uprzednim sprawdzeniu tożsamości.
Zapewniona winda/platforma dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Przejście do innych obiektów - zapewnione.
Brak progów, podłoga równa, nieśliska. Brak prawa wstępu z psem asystującym.
Brak tłumacza języka migowego.
Zapewniony parking dla osób niepełnosprawnych.
 

Informacje dodatkowe

Zgodność ze standardami
 
Serwis naszej placówki został zaprojektowany w sposób umożliwiający dostępność dla jak najszerszej grupy odbiorców (w tym dla osób niepełnosprawnych), niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Strona wykorzystuje następujące rozwiązania:
  • HTML5
  • WCAG 2.0 (AA)
Kompatybilność
 
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.
 
Wygląd i nawigacja
 
W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz wielkości czcionki. 
Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu, mapy strony lub wbudowanej wyszukiwarki. 
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.