Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Przejdź do strony głównej

, 16 maja 2021

Jesteś tutaj: Start / STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Publicznej szkoły podstawowej nr 2 w stąporkowie

 

ROZDZIAŁ   I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

 1. Niniejszy regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem, określa organizację i zasady funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)    dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2  
w Stąporkowie;

2)    statucie - należy przez to rozumieć Statut Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 2 Stąporkowie;

3)    ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);

4)    nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie;

5)    pracowniku samorządowym - należy przez to rozumieć pracowników szkoły;

6)    szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 w Stąporkowie.

§ 2.

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie jest jednostką budżetową, powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych  określonych przepisami prawa:

1)     oświatowego;

2)     powszechnie obowiązującego;

3)     przejętych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej;

4)     wewnątrzszkolnego.

 1. Siedzibą Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Stąporkowie są budynki przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 114.
 2. Organem prowadzącym szkołę jest Burmistrz Stąporkowa, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Świętokrzyski Kurator Oświaty.

§ 3.

 1. Podstawą prawną działania Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2  w Stąporkowie  są:

1)     Uchwała Nr XLIII/276/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Stąporkowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 w Stąporkowie;

2)     Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie.

 

§ 4.

 

 1. Akty wewnątrzszkolne , o których mowa w  § 2 ust. 1 pkt 4 , wydawane są w formie pisemnej przez Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie, Dyrektora szkoły lub z jego upoważnienia przez inne osoby, a także na podstawie szczegółowych upoważnień, wynikających z przepisów prawnych.
 2. Aktami  wewnątrzszkolnymi są;

1)     uchwały Rady Pedagogicznej;

2)     zarządzenia Dyrektora szkoły;

3)     decyzje administracyjne;

4)     komunikaty;

5)     pisma ogólne.

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej rozstrzygają w szczególności sprawy, o których mowa w § 53 Statutu Szkoły.
 2. Zarządzenia dyrektora szkoły regulują zasadnicze dla szkoły sprawy wymagające trwałego unormowania.
 3. Decyzjami rozstrzyga się sprawy o charakterze indywidualnym lub których czas obowiązywania jest ściśle określony.
 4. Pisma ogólne powiadamiają o czymś , co nie wchodzi w zakres zarządzeń i decyzji, a jest istotne dla sprawnego funkcjonowania szkoły.
 5. Komunikatami podawane są do wiadomości pracowników i uczniów informacje o bieżącej działalności szkoły.

§ 5.

 

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie jest jednostką budżetową, której gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).
 2. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Miejską Stąporkowa.
 3. Szkoła pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy.
 4. Dyrektor szkoły odpowiada za dyscyplinę budżetową.
 5. Obsługę kadrową i księgową Publicznej szkoły Podstawowej nr 2 w Stąporkowie prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Stąporkowie.

 

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie

 

§ 6.

 

1. Funkcjonowanie szkoły opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

 1. Działalnością szkoły kieruje Dyrektor, powołany zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 7.

 1. Dyrektor szkoły:

a)    pełni funkcję Przewodniczącego Rady Pedagogicznej;

b)    sprawuje nadzór pedagogiczny, o którym mowa w odrębnych przepisach;

c)    kieruje pracą szkoły przy pomocy wicedyrektora;

d)    jest pracodawcą dla zatrudnionych pracowników i realizuje, w stosunku do nich, uprawnienia zwierzchnika służbowego;

e)    współpracuje i współdziała z osobami zatrudnionymi w szkole, w celu sprawnego funkcjonowania szkoły oraz koordynuje funkcjonowanie komórek organizacyjnych szkoły w zakresie realizacji aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora, Radę Pedagogiczną, organ prowadzący i nadzorujący szkołę

 1. Zadania dyrektora szkoły: 

1)      kierowanie szkołą i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2)      tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych szkoły;

3)      sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)      współpraca z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim;

5)      współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń i postanowień na zasadach określonych w ustawie – Prawo oświatowe;

6)      przedkładanie do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy, planu finansowego, przydziału zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych nauczycieli , planu doskonalenia zawodowego nauczycieli;

7)      przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Rady Pedagogicznej;

8)      zapoznawanie Rady Pedagogicznej z planem nadzoru pedagogicznego w wymaganym prawem terminie oraz sprawozdaniem z jego realizacji;

9)      ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy szkoły,
w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

10)   przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji pedagogicznych;

11)   przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji
i promocji uczniów;

12)   realizowanie uchwał Rad Pedagogicznych i wstrzymywanie uchwał niezgodnych
z przepisami prawa;

13)   opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły z zachowaniem dyscypliny budżetowej;

14)   prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego;

15)   kontrolowania realizacji obowiązku szkolnego;

16)   podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły oraz przenoszenia do innych szkół;

17)   udzielanie zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauczania;

18)   zwalnianie uczniów , zgodnie z odrębnymi przepisami z wychowania fizycznego, informatyki, drugiego obcego języka;

19)   organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach człowieka i prawach dziecka;

20)   umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

21)   dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników na stanowiskach urzędniczych;

22)   stwarzanie warunków do realizacji awansu zawodowego poprzez przydzielanie opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym;

23)   dokonywanie oceny dorobku zawodowego oraz przestrzeganie zasad awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami;

24)   prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników, a w szczególności:

a)  nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,

b)  powierzanie funkcji wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych zgodnie
z przepisami,

c)  przyznawanie nagród Dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom,

d)  występowanie z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia,

e)  wydawanie decyzji o nadaniu stopnia awansu nauczyciela kontraktowego,

f)   przyznawanie dodatku motywacyjnego i innych dodatków pieniężnych zgodnie z przepisami prawa, na podstawie obowiązujących regulaminów

g)  dysponowanie środkami ZFŚS,

h)  występowanie z urzędu w obronie nauczyciela w celu ochrony praw i godności nauczyciela;

i)    opracowanie kryteriów oceny pracowników samorządowych zajmujących stanowiska urzędnicze;

j)    dokonywanie oceny pracy pracowników na kierowniczych stanowiskach urzędniczych;

k)  określanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,

25)   opracowywanie  arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny;

26)   sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły;

27)    organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;

28)   współdziałanie z organem prowadzącym w organizowaniu dowozu uczniów do szkoły;

29)   nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauki  oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;

30)   zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki;

31)   współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w szkole, w zakresie uprawnień związków zawodowych do opiniowania i zatwierdzania;

32)   planowanie i organizowanie, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, planu doskonalenia nauczycieli;

33)   współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami doskonalenia nauczycieli
w organizacji praktyk studenckich;

34)   stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich;

35)   powoływanie Komisji Rekrutacyjnej;

36)   organizowanie egzaminów zewnętrznych;

37)   podawanie do publicznej wiadomości w wymaganym terminie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników;

38)   prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły;

39)   zlecanie prac o charakterze usługowym (usług transportu, serwisu urządzeń, wykonania ekspertyz, wykonanie audytu, robót remontowo- budowlanych, itp.);

40)   przygotowanie wniosków o przystąpieniu do procedury o udzielenie zamówienia publicznego;

41)   wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczególnych.

§ 8.

 

 1. Zakresy zadań wicedyrektora i osób zatrudnionych w szkole określa dyrektor szkoły na piśmie w formie zadań , uprawnień i obowiązków.
 2. W czasie nieobecności dyrektora szkoły obowiązki jego pełni wicedyrektor.

§ 9.

 1. Wicedyrektor i osoby zatrudnione w szkole odpowiadają za:

1)     terminową i prawidłową realizację zadań i kompetencji podległych pracowników;

2)     organizację i skuteczność pracy podległych pracowników;

3)     przygotowanie i realizację zarządzeń i decyzji dyrektora, uchwał Rady Pedagogicznej
i Rady Rodziców oraz aktów prawnych wydanych przez organ prowadzący, nadzorujący, a także instytucje upoważnione do nadzoru i kontroli.

 1. Za realizację wyżej wymienionych zadań wicedyrektor i osoby zatrudnione w szkole odpowiadają bezpośrednio przed dyrektorem szkoły.

§ 10.

Pracownicy szkoły, o których mowa w § 11 podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i  kompetencji Dyrektora szkoły, a także wydają decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie odrębnych upoważnień Dyrektora.

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna szkoły

 

§ 11.

 

 1. W szkole tworzy się komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy – podległe bezpośrednio dyrektorowi.
 2. W szkole funkcjonują następujące stanowiska pedagogiczne:

1)      wicedyrektor;

2)      pedagog;

3)      psycholog;

4)      logopeda;

5)      bibliotekarz;

6)      nauczyciele.

 1. W szkole funkcjonują następujące stanowiska administracyjno-obsługowe:

1)          sekretarz szkoły;

2)    kierownik obiektów sportowych;

3)    specjalista ds. bhp;

4)    konserwator;

5)    robotnik gospodarczy;

6)    woźna;

7)    sprzątaczka;

8)    pomoc nauczyciela;

9)    opiekun dowozu dzieci.

 1. W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie tworzy się Radę Pedagogiczną, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Rada Pedagogiczna pracuje w oparci o Regulamin Rady Pedagogicznej.
 2. W szkole powołany jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), którego zakres kompetencji i zadań wynika z Polityki Bezpieczeństwa Informatycznego szkoły.
 3. Szczegółowy zakres zadań, kompetencji i odpowiedzialności pedagoga, psychologa, logopedy, bibliotekarza i nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie zapisany jest w Statucie Szkoły, który pracownicy pedagogiczni obowiązani są przestrzegać.

 

ROZDZIAŁ IV

Wspólne zadania dla komórek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych

§ 12.

 1. Funkcjonowanie komórek organizacyjnych szkoły i pracowników na samodzielnych stanowiskach opiera się na zasadzie służbowego podporządkowania, podziału czynności
  i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
 2. Komórki organizacyjne szkoły współpracują ze sobą w oparciu o wewnętrzny podział pracy, określony w Regulaminie i zarządzeniach Dyrektora. Współpraca w szczególności polega na:

1)      wzajemnym współdziałaniu i uzgadnianiu prowadzonych spraw;

2)      udostępnianiu wszelkich materiałów usprawniających realizację zadań;

3)      przedstawieniu opinii niezbędnych do wykonywania zleconych zadań.

 

§ 13.

 

 1. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy z tytułu podpisanych lub parafowanych dokumentów czy korespondencji odpowiadają za:

1)    uzgodnienie ich treści pod względem merytorycznym;

2)    zgodność z obowiązującymi przepisami;

3)    właściwą formę;

4)    terminowość załatwienia sprawy.

 

ROZDZIAŁ V

Zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych pracowników

§ 14.

 

 1. Do zadań Specjalisty ds. bhp należy pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych
  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności:

1)      przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)      informowanie Dyrektora szkoły, o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń;

3)      udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy;

4)      udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach
i w dokumentacji;

5)      udział w przekazywaniu do użytkowania:

 a) nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich     części,

 b) urządzeń i aparatury stwarzającej zagrożenia zawodowe oraz urządzeń mających  wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników i uczniów;

6)      sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

7)      udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących  pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

8)      opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

9)      udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

10)   prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących

wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

11)   doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

12)   udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną        praca;

13)   doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;

14)   organizowanie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej   adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

15)   współpraca z laboratoriami środowiska pracy w zakresie organizowania badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz analizowanie wyników badań;

16)   współdziałanie z jednostkami służby medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;

17)   współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz z organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań, mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie
i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;

18)   uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zespołach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;

19)   inicjowanie i rozwijanie na terenie szkoły różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;

20)   prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb z zakresie konserwacji
i koniecznych remontów;

21)   planowanie i zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej oraz prowadzenie ewidencji i rozchodu;

22)   nadzór nad właściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

23)   przeprowadzanie okresowych oraz doraźnych kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiektach Zespołu Szkół Publicznych w Stąporkowie;

24)   wydawanie zaleceń pokontrolnych zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w kontrolowanych obiektach;

25)   nadzór nad prawidłowym wyposażeniem, rozmieszczeniem i konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego;

26)   nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach szkoły (instalacje sygnalizacji pożaru, klapy dymowe, stałe urządzenia gaśnicze itp.);

 1. Specjalista ds. BHP jest uprawniony do:

1)        przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w szkole i w każdym innym miejscu wykonywania pracy;

2)        występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

3)        występowania do Dyrektora z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa
i higieny pracy;

4)        występowania do Dyrektora o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

5)        niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego
w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób;

6)        niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej;

7)        niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób;

8)        wnioskowania do Dyrektora o niezwłoczne wstrzymanie pracy i zajęć w szkole
w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, uczniów albo innych osób.

9)              przeprowadzanie próbnych ewakuacji.

 

§ 15.

 1. Do zadań Kierownika obiektów sportowych należy w szczególności:

1)        nadzór nad właściwym utrzymaniem i zagospodarowaniem obiektów sportowych i terenów wokół obiektów;

2)        zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej obiektów i urządzeń sportowych (remonty, przeglądy techniczne) oraz zabezpieczenie majątku szkolnego;

3)        tworzenie bazy sportowej i ustalanie zasad jej wykorzystywania;

4)        opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych kierowanych obiektów;

5)        udostępnianie podległych obiektów pod wynajem, przygotowywanie umów związanych z wynajmem oraz kontrolowanie systematyczności wnoszonych opłat z tytułu korzystania z obiektów sportowych;

6)        opiniowanie urlopów podległym pracownikom;

7)        organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnym;

8)        sprawowanie nadzoru nad prawidłowością czynności wykonywanych przez podległych pracowników (sprzątaczka, robotnik gospodarczy);

§ 16.

 

 1. Do zadań Wicedyrektora należy w szczególności:

1)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

2)    nadzór nad Samorządem Uczniowskim;

3)    udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej uczniom;

4)    prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;

5)    opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;

6)    nadzór nad pracami  Komisji Przedmiotowych;

7)    wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;

8)    przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

9)    przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego;

10) opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich zamianach organizacyjnych;

11) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;

12) opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas;

13) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek;

14) opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;

15) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka;

16) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach;

17) zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu zawodowym;

18) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;

19) nadzór nad organizacjami , stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole za zgodą Dyrektora szkoły i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie działania programowego;

20) opracowuje na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

21) kontroluje w szczególności realizację przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego przedmiotu;

22) kontroluje realizację indywidualnego nauczania;

23) egzekwuje przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;

24) dba o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt;

25) przygotowuje projekty uchwał , zarządzeń , decyzji z zakresu swoich obowiązków;

26) przygotowuje materiały celem ich publikacji na stronie www szkoły oraz systematycznie kontroluje jej zawartość;

27) kontroluje prawidłowość wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;

28) rozstrzyga spory między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora szkoły;

29) współpracuje z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;

30) kontroluje pracę pracowników obsługi;

31) dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;

32) współpracuje z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, policją i służbami porządkowi w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie;

33) przestrzega wszelkie Regulaminy wewnątrzszkolne , a w szczególności Regulamin Pracy; przepisy w zakresie bhp i ppoż;

34) wykonuje polecenia Dyrektora szkoły;

35) zastępuje dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.

§ 17.

 

 1. Do zadań biblioteki należy:

1)     gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;

2)     obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki, czytelni;

3)     prowadzenie działalności informacyjnej;

4)     zaspakajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych
i informacyjnych;

5)     podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i  medialnej;

6)     wspieranie nauczycieli w realizacji programów nauczania;

7)     przysposabianie uczniów do samokształcenia, do korzystania z różnych źródeł informacji;

8)     rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;

9)     kształtowanie kultury czytelniczej, zaspakajanie potrzeb kulturowych;

10)  organizacja wystaw okolicznościowych , spotkań z autorami;

11)  udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i bibliotecznej;

12)  ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów;

13)  selekcjonowanie zbiorów;

14)  prowadzenie dokumentacji pracy bibliotekarzy i wypożyczeń;

15)  opracowanie polityki gromadzenia zbiorów, zakupów. 

ROZDZIAŁ VI
Zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy

§ 18.

 

 1. Pracownicy zatrudnieni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Stąporkowie na umowę o pracę są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1)    przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2)    wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

3)    udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4)    dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5)    zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

6)    zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

7)    stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

8)    sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

 1. Pracownik zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika. 

§ 19.

 1. Obowiązki sekretarza szkoły:

1)    prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt;

2)    przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;

3)    rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole;

4)    wysyłanie korespondencji;

5)    prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi ocen, arkuszy ocen;

6)    bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności:

a)         przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych i ich prolongata,

b)         przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji,

c)         występowanie o odpisy arkuszy ocen,

d)         przygotowywanie odpisów arkuszy ocen,

e)         sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów;

7)    prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;

8)    zamawianie druków ścisłego zarachowania;

9)    sporządzanie sprawozdań GUS i innych sprawozdań oświatowych w zakresie spraw uczniowskich;

10) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników szkoły;

11) wykonywanie prac kancelaryjnych biurowych;

12) obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych;

13) prowadzenie ewidencji i dokumentacji świadectw ukończenia szkoły;

14) zbieranie dokumentacji dotyczącej wszelkich form pomocy materialnej uczniom;

15) zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych;

16) dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy;

17) dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w  sekretariacie;

18) obsługa gości i interesantów dyrektora;

19) przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych;

20) przekazywanie akt do zakładowego archiwum;

21) prowadzenie archiwum szkolnego;

22) udzielanie informacji interesantom;

23) planowanie, zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymywania budynku
i terenów w czystości;

24) prowadzenie ewidencji faktur za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymywania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych, itp.;

25) przygotowywanie umów wynajmu pomieszczeń szkolnych;

26) prowadzenie rejestru wszystkich umów najmu;

27) przekazywanie do księgowości wszystkich otrzymanych od podmiotów zewnętrznych not obciążeniowych, faktur wystawianych najemcom na podstawie zawartych umów , dokumentów przyjęcia i obrotu środkami trwałymi;

28) prowadzenie comiesięcznych i rocznych rozliczeń czasu pracy pracowników administracji i obsługi;

29) planowanie i zakup środków piśmiennych na potrzeby administracji (papier, tonery, druki, znaczki) oraz prowadzenie ich ewidencji i rozchodu;

30) ewidencjonowanie, znakowanie stanu inwentarza biurowego i wyposażenia wszystkich pomieszczeń;

31) przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum;

32) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego;

33) realizacja obowiązku podatkowego szkoły z zakresie podatku od nieruchomości;

34) wystawianie oraz ewidencja delegacji służbowych;

35) opracowywanie planów urlopu pracowników administracji i obsługi;

36) sporządzanie sprawozdania do PEFRON-u;

37) sporządzanie wzoru umów, pism urzędowych itp.;

38) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;

39) zabezpieczenie środków pieniężnych przed kradzieżą zgodnie z obowiązującymi przepisami;

40) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy  i wszelkich przepisów dotyczących bhp i ppoż.;

41) udział w szkoleniach bhp i ppoż;

42) zabezpieczenie i właściwe przechowywanie listy obecności pracowników szkoły;

43) prowadzenie rejestru wejść i wyjść;

44) wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora szkoły.

 

 1. Obowiązki woźnego:

1)     kontrolowanie uczniów przychodzących i wychodzących ze szkoły w zakresie ich obowiązków ustalonych w statucie szkoły (zmiana obuwia, zasady zwalniania);

2)     sprawowanie nadzoru nad wejściem głównym;

3)     zgłaszanie Dyrektorowi przebywania na terenie szkoły osób, których obecność budzi niepokój bądź uzasadnione podejrzenie;

4)     udzielanie informacji interesantom;

5)     nadzorowanie ruchu uczniów w wejściu głównym;

6)     kontrolowanie zachowań uczniów przed wejściem głównym;

7)     zezwalanie na opuszczenie szkoły tylko uczniom posiadającym dokument zwolnienia z zajęć;

8)     zgłaszanie obecności osób obcych w pobliżu szkoły, zagrażających bezpieczeństwu uczniom lub zachowujących się podejrzanie;

9)     informowanie Dyrektora o problemach z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa w okolicy wejścia do obiektu szkolnego,

10)  sprzątanie po przerwach podłogi korytarza przed wejściem do szkoły;

11)  codzienne sprzątanie przed budynkiem szkoły, na wyznaczonym odcinku
(zamiatanie, odśnieżanie);

12)  dbanie o porządek i czystość w dyżurce;

13)  przekazywanie informacji kierownictwu szkoły o zauważonych nieprawidłowościach  w zapewnianiu bezpieczeństwa uczniów i pracowników;

14)  przestrzeganie przepisów bhp i ppoż,;

15)  przestrzeganie Regulaminu Pracy;

16)  wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły.

 

 1. Obowiązki konserwatora, robotnika gospodarczego:

1)     systematyczne lokalizowanie usterek występujących w szkole poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń szkolnych;

2)     kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektro-energetycznych, klimatyzacyjnych;

3)     systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;

4)     wykonywanie prac remontowo- budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania, zlecanych przez dyrektora lub wicedyrektora;

5)     troska o wyposażenie warsztatu w sprzęt, narzędzia i materiały, dokonywanie zakupów, zamawianie materiałów w placówkach handlowych w uzgodnieniu
z Dyrektorem;

6)     prowadzenie podręcznego zeszytu rozchodu materiałów;

7)     utrzymywanie porządku i czystości w warsztacie;

8)     utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych (koszenie traw, przycinanie drzew);

9)     udział w szkoleniach bhp i ppoż oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe;

10)     przestrzeganie przepisów bhp i ppoż,;

11)     przestrzeganie Regulaminu Pracy;

12)     wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły/bezpośredniego przełożonego.

 

 1. Obowiązki sprzątaczki:

1)     utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne wykonywanie czynności:

a)  wycieranie na wilgotno kurzy,

b)  wietrzenie pomieszczeń,

c)  zmywanie podłóg,

d)  podlewanie i pielęgnowanie kwiatów,

e)  uzupełnianie mydła w pojemnikach,

f)   mycie i odkażanie sanitariatów,

g)  przecieranie drzwi ,a  w razie potrzeby mycie szyb;

2)     zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem - zamykanie okien , drzwi;

3)     sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące:

a)    gruntowne porządki w wyznaczonych do codziennego sprzątania pomieszczeń: mycie okien, pastowanie podłóg, trzepanie dywanów, zmianę zasłon, firan
i itp.;

4)     udział w szkoleniach bhp i ppoż oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe;

5)     przestrzeganie przepisów bhp i ppoż,;

6)     przestrzeganie Regulaminu Pracy;

7)     wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły.

 1. Obowiązki pomocy nauczyciela:

1)    wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych (przemieszczanie się, czynności techniczne związane z korzystaniem z przyrządów, pomocy i środków dydaktycznych, ubieranie, jedzenie, dbanie o wygląd, itp.);

2)    pomoc uczniom na zajęciach lekcyjnych (na prośbę nauczyciela);

3)    utrzymanie porządku i czystości w miejscu pracy ucznia, w klasie;

4)    opieka nad uczniami podczas przerw śródlekcyjnych;

5)    opieka w trakcie spacerów, wycieczek, wyjazdów oraz uroczystości szkolnych;

6)    dbanie o bezpieczeństwo uczniów;

7)    udział w szkoleniach bhp i ppoż;

8)    przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz Regulaminu Pracy;

9)    wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły.

 1. Obowiązki opiekuna dowozu dzieci:

1)    dowiezienie i odwiezienie uczniów do szkoły i ze szkoły wg opracowanego harmonogramu dowozów;

2)    w trakcie wykonywania czynności związanych z opieką dzieci ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwa przewozu, a w szczególności:

a)  w czasie przewozu przebywa w autobusie w miejscu zapewniającym widoczność wszystkich uczniów,

b)  nadzoruje wsiadanie i wysiadanie uczniów, służąc w razie potrzeby pomocą,

c)  sprawdza obecność dowożonych uczniów,

d)  w trakcie przejazdu na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w autobusie podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia, bez jakichkolwiek form przemocy fizycznej,

e)  w czasie wysiadania uczniów opiekun sprawdza czy poruszające się po drodze inne pojazdy nie stanowią zagrożenia dla wysiadających dzieci,

f)   o zaistniałych incydentach niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły,

3)    udział w szkoleniach bhp i ppoż;

4)    przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz Regulaminu Pracy;

5)    wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły.

 

ROZDZIAŁ VII
Obieg dokumentów i podpisywanie korespondencji

§ 20.

 1. W komórkach organizacyjnych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie obowiązują następujące zasady obiegu dokumentów:

1)  przyjmowanie, rejestrowanie, dekretowanie, rozdział, załatwianie, obieg i przekazywanie dokumentów odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w szkole;

2)  pocztę wpływającą do komórek organizacyjnych rozdziela do załatwienia podległym pracownikom Dyrektor szkoły;

3)  dekretacja i dyspozycja umieszczona na korespondencji wpływającej mają charakter wiążących poleceń służbowych;

4)  korespondencja rejestrowana jest przez Sekretariat i przekazywana do załatwienia zgodnie z dekretacją;

5)  kierownicy oraz wyznaczeni przez nich do załatwienia spraw pracownicy, zobowiązani są do merytorycznego opracowania projektów pism w określonych terminach  i przedłożenia do podpisu zgodnie z kompetencjami.

 1. Obieg dokumentów w szkole może odbywać się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych zatwierdzonych przez Dyrektora szkoły w drodze odrębnego zarządzenia.

 

 

§ 21.

 1. Do podpisu Dyrektora szkoły zastrzega się pisma i dokumenty:

1)  kierowane do organów władzy państwowej oraz do organów administracji samorządowej;

2)  kierowane do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej i innych instytucji kontroli w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami;

3)  związane z kontaktami zagranicznymi;

4)  decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego chyba, że Dyrektor udzielił stosownych upoważnień.

 1. Ponadto Dyrektor szkoły podpisuje:

1)  dokumenty w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników szkoły;

2)  pisma okolicznościowe, listy gratulacyjne;

3)  upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej i wystąpienia pokontrolne;

 1. W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły, korespondencję zastrzeżoną do jego podpisu podpisuje upoważniony przez niego Wicedyrektor.
 2. Pisma podpisują inni pracownicy w zakresie ustalonym właściwym upoważnieniem.
 3. Dokumenty przedkładane do podpisu Dyrektorowi szkoły muszą być parafowane na jednej z kopii przez osobę sporządzającą, kierownika jednostki organizacyjnej szkoły oraz w uzasadnionych przypadkach przez radcę prawnego, jako nie budzące zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym.
 4. Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych określają odrębne instrukcje.
 5. Obieg, rejestracja, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się według 

zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej.

ROZDZIAŁ VIII
Tryb wykonywania kontroli

 

§ 22.

 

 1. Kontrola polega na badaniu działalności komórek organizacyjnych pod względem merytorycznym, formalnym, analizowaniu jej wyników oraz zapobieganiu powstawania nieprawidłowości i jest prowadzona zgodnie z Regulaminem Kontroli Wewnętrznej.
 2. System kontroli obejmuje kontrole wewnętrzne.
 3. Celem kontroli wewnętrznej w szkole jest badanie prawidłowości realizacji zadań, efektywności działania, w szczególności kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na:

1)    ustaleniu stanu faktycznego;

2)    badaniu zgodności postępowania pracowników z obowiązującymi przepisami;

3)    ustaleniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób  za nie odpowiedzialnych;

4)    wskazanie sposobu i środków umożliwiających likwidacje nieprawidłowości;

5)    omówienie wyniku kontroli z kierownikiem jednostki kontrolowanej i zainteresowanym pracownikiem. 

 1. Wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych komórek organizacyjnych zobowiązane są w ramach powierzonych obowiązków do sprawowania nadzoru i kontroli
  w stosunku do podległych pracowników i opracowania planu kontroli.
 2. Zakresy kontroli:

1)    Dyrektor szkoły przeprowadza kontrolę w zakresie:

a)    prawidłowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych,

b)    prawidłowej realizacji zadań i czynności wszystkich pracowników szkoły,

c)    przestrzegania dyscypliny pracy,

d)    realizacji uchwał Rady Pedagogicznej,

e)    prawidłowości gospodarki finansowej zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym,

f)     prowadzenie dokumentacji księgowej,

g)    prowadzenie spraw kadrowych, w tym akt osobowych,

h)    zgodności wypłat wynagrodzenia z dokumentacją źródłową,

i)      przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.

j)      wykorzystywania urlopów pracowniczych,

k)    przeprowadzania w szkole zamówień publicznych,

l)      przestrzegania instrukcji księgowych, obiegu dokumentów, instrukcji kancelaryjnej,

m)  rozchodowania druków ścisłego zarachowania, terminowości składania sprawozdań,

n)    zabezpieczenia nośników danych, archiwizacja danych i dokumentów.

2)    Wicedyrektor szkoły przeprowadza kontrolę w zakresie:

a)    prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

b)    prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej,

c)    prawidłowej organizacji zajęć pozalekcyjnych, wycieczek,

d)    realizacji uchwał Rady Pedagogicznej,

e)    przestrzegania dyscypliny pracy przez nauczycieli,

f)     przestrzegania przez uczniów i nauczycieli Statutu szkoły,

g)    przestrzegania przez uczniów i nauczycieli przepisów bhp i ppoż,

3)    Specjalista ds. bhp przeprowadza kontrolę w zakresie:

a)    ujętym w rozporządzeniu Rady. Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby BHP (Dz. U. z 1997 r Nr 109, poz. 704 ze zm.)

b)    wyposażenia pomieszczeń szkolnych w sprzęt przeciwpożarowy,

c)    przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez użytkowników pomieszczeń szkolnych,

d)    wizualizacji  planu ewakuacji, instrukcji ppoż,

e)    znajomości sygnałów alarmowych i dróg ewakuacyjnych na alarmach próbnych,

ROZDZIAŁ IX
Przepisy końcowe

§ 23.

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania przez pracowników postanowień Regulaminu.

§ 24.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące oraz wewnętrzne szkoły, w tym Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Regulamin Pracy.

§ 25.

Wprowadzanie zmian do Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego ustalenia.

     § 26.

Integralną częścią Regulaminu jest załącznik Nr 1 – Schemat organizacyjny Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2012-12-10 00:00przez: Wojciech Ćwik
Opublikowano:2012-12-10 00:00przez: Wojciech Ćwik
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie
Odwiedziny:2202

 • Brak wpisów.