Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 22 października 2020

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie reprezentowana przez Joannę Bernat.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
25-112 Kielce
email.: iod@czi24.pl
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
• niezbędnego i prawidłowego wykonywania zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego oraz usług związanych z charakterem handlowym; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b),  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
• wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
• realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a w szczególności:
- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
- prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi. 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;  dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi
9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania
                                                                                           
                                                                                                                                   Administrator Danych
                                                                                                                                 Joanna Bernat - Dyrektor

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2018-05-25 00:00przez: Wojciech Ćwik
Opublikowano:2018-05-25 00:00przez: Wojciech Ćwik
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie
Odwiedziny:881

  • Brak wpisów.