Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Podsumowanie projektu

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie klas IV – VII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz IIPG korzystali z zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych prowadzonych w nowej pracowni przyrodniczo-ekologicznej, która znajduje się w sali nr 18.

Zaciekawienie uczniów światem przyrody, stawianie hipotez na temat zjawisk, procesów zachodzących w przyrodzie i ich weryfikacja, praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej, kształtowanie postawy poszanowania przyrody, dokonywanie pomiarów, przeprowadzanie doświadczeń to główne cele podczas naszych zajęć.  Kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych uczniów takich jak: skuteczne porozumiewanie się, prezentacja własnego punktu widzenia, korzystanie z różnych źródeł informacji, współdziałanie w zespole, odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy, inspirowanie do twórczych działań, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu wpłyną na ich wszechstronny rozwój.

 Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  pracownia przyrodniczo – ekologiczna została wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne służące do polepszenia warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo - środowiskowych oraz prowadzenia zajęć z zakresu ekologii i ochrony środowiska, zarówno w sali lekcyjnej jak i w terenie.

W pracowni przyrodniczo - ekologicznej, przed nią oraz przy wejściu do szkoły zawisły tablice informujące o przystąpieniu do projektu i kwocie dofinansowania.

Zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt: modele do wytwarzania bio-energii ,zestawy do badania powietrza, wody i gleby, przyrządy i mierniki do badania składników pogody, stacja meteorologiczna, przyrządy do obserwacji i pomiarów w terenie, jak również gry dydaktyczne, quizy oraz filmy edukacyjne, wykorzystywane były w celu podnoszenia jakości edukacji ekologicznej oraz świadomości ekologicznej uczniów, ale pośrednio także mieszkańców gminy, w tym rodziców uczniów uczęszczających do naszej placówki.

 

W  ramach Projektu trzech nauczycieli z naszej szkoły poszerzało swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniu ”Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej”. Odbyło się ono na początku września 2017r. w dwóch modułach po osiem godzin każdy. Szkolenie miało na celu zdobycie umiejętności właściwego i optymalnego wykorzystania sprzętu, w który miała być wyposażona pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej
w naszej szkole. Po szkoleniu nauczyciele podjęli ciągłą współpracę z innymi pedagogami za pomocą platformy e-learningowej.

W oparciu o sprzęt dydaktyczny w naszej pracowni odbyło się szereg działań edukacyjnych (apel z okazji Dna Ziemi, spotkania, wizyta w Nadleśnictwie Stąporków, współpraca
z Urzędem Gminy, Kołem Łowieckim, zebrania z rodzicami, Festiwal Projektów) skierowanych do naszych uczniów, rodziców i nauczycieli. Zintegrowane działania
w zakresie edukacji ekologicznej odbywały się poprzez organizację spotkań społeczności szkolnej (w tym rodziców i dziadków uczniów).

Uczniowie w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz zajęć terenowych poznawali prawa rządzące przyrodą z naciskiem na zrozumienie wpływu człowieka na środowisko. Uświadamiali sobie zagrożenia wynikające z rozwoju cywilizacji (stan wód, gleb
i powietrza). Przewidywali skutki ingerencji człowieka w ekosystemy lasu, łąki, pola i rzeki.

Korzystając z pomocy naukowych z naszej pracowni założone cele były realizowane podczas zajęć przyrody, biologii, koła przyrodniczego i Klubu Ekologicznego.  Oto niektóre z nich:

 

 1. Jak poznawać przyrodę? Przyrządy i pomoce przyrodnika (poznawanie przyrządów służących do obserwacji przyrody, określanie ich przeznaczenia, prowadzenie obserwacji i pomiarów przyrodniczych);
 2. W jaki sposób określamy kierunki geograficzne? Jak się orientować w terenie? (orientacja w otaczającej przestrzeni przyrodniczej, wyznaczanie kierunków świata
  z pomocą kompasów, pomiary taśmą mierniczą, szacowanie odległości i wysokości w terenie)
 3. Poznajemy składniki pogody. Obserwacja i pomiar składników pogody. (Dokonywanie pomiarów składników pogody z zastosowaniem przyrządów umieszczonych w domku meteorologicznym, opracowanie kalendarza pogody);
 4. Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy (rozpoznawanie i wskazywanie
  w najbliższym otoczeniu źródeł zagrożeń środowiska przyrodniczego oraz sposobów ratowania przyrody, prowadzenie obserwacji i doświadczeń wykazujących zanieczyszczenie najbliższego otoczenia) ;
 5. Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie (podstawowe doświadczenia
  z zakresu ochrony powietrza ,wód i gleby, badania środowiskowe).
 6. Charakteryzowanie biocenoz: lasu, łąki, pola i rzeki (rozpoznawanie gatunków organizmów i ich przystosowań do warunków życia i zdobywania pokarmu, rodzaje lasów – wykorzystanie puzzli, plansz, quizów, gier i filmów edukacyjnych, map, albumów, zielników, plakatów i prezentacji multimedialnych);
 7. Co zagraża przyrodzie i jak ją ratować? ( wyjaśnianie wpływu codziennych zachowań w środowisku, domu, szkole, w miejscu zabawy, na stan środowiska i zdrowie człowieka, badania zawartości ozonu,  poziomu hałasu, proponowanie zmian sprzyjających środowisku przyrodniczemu - ; potrzeba segregacji odpadów, wyszukiwanie w najbliższym otoczeniu miejsc, w których zaszły korzystne
  i niekorzystne zmiany pod wpływem działalności człowieka.
 8. Odkrywamy tajemnice materii -  za pomocą przyrządów dokonywano pomiarów zjawisk elektrycznych i magnetycznych , ruchów i sił w przyrodzie, badano  właściwości ciał na podstawie dokonywanych pomiarów wielkości fizycznych, wyznaczano ciężar właściwy i gęstości ciał.
 9. Prowadzenie obserwacji i doświadczeń ukazujących wykorzystanie naturalnych zasobów przyrody jako alternatywnych źródeł energii – wykorzystanie modelu baterii słonecznej.
 10. Uczniowie klas szóstych pracowali metodą małych projektów.

Uczniowie samodzielnie zdobywali wiadomości i sprawdzali  swoje umiejętności w danym temacie projektu, który sami podjęli. Metoda pracy nad projektem pomagała kształcić umiejętności takie jak m.in. komunikacja, praca w grupie, kreatywność, innowacyjność, korzystanie z nowoczesnych technologii oraz planowanie i organizowanie czasu. Właśnie te zdolności wykorzystali uczniowie wykonując plakaty i ulotki dotyczące segregacji śmieci oraz pudełka w odpowiednich kolorach służące  rozdzieleniu ich w naszej szkole. Pudełka stanęły na korytarzach szkolnych i jako prawdziwi ekolodzy segregujemy odpady.  Ulotki przygotowane przez uczniów zostały rozdane podczas zebrań z rodzicami po uprzedniej prelekcji i obejrzeniu prezentacji multimedialnej na temat segregacji odpadów.

Zakupione pomoce dydaktyczne wykorzystywane są do zwiększenia atrakcyjności zajęć lekcyjnych z przedmiotów przyrodniczych, zgodne z obowiązującą podstawą programową.

Realizacja działań proekologicznych miała także miejsce na zajęciach pozalekcyjnych – kółek zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych, Klubu Ekologicznego i klubu 4H. Były to działania związane z poznawaniem i ochroną środowiska lokalnego (badanie kwasowości gleby w okolicy szkoły, określanie rodzaju skał, badanie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, obserwacje, badania i pomiary dotyczące różnorodności gatunkowej najbliższej okolicy.

Odbyły się również wycieczki edukacyjne.

Uczniowie klas czwartych odwiedzili „Zagrodę Wieś”, gdzie mieli możliwość poznania podstawowych zasad rolnictwa ekologicznego. Przy okazji sami nakarmili zwierzęta i upiekli własną pizzę ze zdrowej mąki i warzyw tam wyhodowanych.

Po jednej ze zbiórek makulatury chętni uczniowie odwiedzili Zakład Segregacji Odpadów, aby na własne oczy zobaczyć, gdzie trafia zebrana makulatura i co się dalej z nią dzieje.

Klasy drugie gimnazjum zwiedzały Roztoczański Park Narodowy i znajdujące się tam rezerwaty przyrody.

Rezerwat ścisły Bukowa Góra obejmuje naturalny las z udziałem jodły, buka i świerka. Przez rezerwat prowadzi ścieżka dydaktyczna z punktem widokowym na wysokości 310 m. n. p. m., z którego uczniowie podziwiali piękno roztoczańskich pól. Ścieżka swój początek ma
w Zwierzyńcu przy budynku Dyrekcji RPN, a koniec w Sochach przy cmentarzu wojennym
z 1943 r., W rezerwacie występują stanowiska rzadkich roślin m.in.: starzec gajowy, przetacznik górski, kokorycz pusta, lepiężnik biały, zanokcica skalna, lilia złotogłów, wilczomlecz migdałolistny i widłak wroniec.

 Rezerwat „Nad Tanwią”  chroni najpiękniejsze fragmenty dolin rzeki Jeleń i Tanew wraz
z seriami małych wodospadów. W rezerwacie uczniowie przemieszczali się po zaprojektowanej ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej, na której podziwiali rzadkie i chronione rośliny: widłak jałowcowaty, bez koralowy i porzeczka alpejska oraz żyjące tam rzadkie ptaki: bocian czarny, pliszka górska i zimorodek.

Uczniowie klas drugich gimnazjum pracowali nad projektem pod hasłem

„Globalne i lokalne zagrożenia środowiska przyrodniczego gminy Stąporków”

Projekt był próbą tworzenia warunków do poznawania współzależności między różnymi składnikami środowiska oraz rozumienia przyczyn i skutków ingerencji człowieka w świat przyrody.

Założeniem projektu było poznanie i ocena stanu środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy.

Efekt kształcenia to przyjęcie przez ucznia określonej wiedzy, przekonań i postaw proekologicznych, którymi będzie posługiwał się w życiu codziennym.

 

Projekt został podzielony na następujące moduły (kręgi tematyczne):

 • Powietrze
 • Woda
 • Gleby
 • Flora i fauna

 

Uczniowie osiągnęli następujące efekty ekologiczne:

1. Uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących w miejscu zamieszkania:

 • wskazanie przykładów niekorzystnych zmian zachodzących w atmosferze, hydrosferze i litosferze w skutek działalności człowieka;
 • wskazanie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń środowiska na biosferę;
 • prowadzenie obserwacji i doświadczeń dotyczących zanieczyszczeń środowiska;
 • interpretowanie wyników obserwacji i doświadczeń;
 • umiejętność dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych;
 • wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy ekologicznej;
 • wskazywanie pozytywnych przykładów działania człowieka w zakresie ochrony środowiska.

2. Budzenia szacunku do przyrody:

 • zauważenie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym na skutek działań człowieka;
 • przestrzeganie zasad ochrony środowiska;
 • rozumienie stanowiska człowieka w przyrodzie;
 • docenianie stanu środowiska przyrodniczego na zdrowie człowieka;
 • projektowanie działań ochronnych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu;
 • rozumienie własnej roli w ochronie środowiska przyrodniczego i zachowania różnorodności gatunkowej flory i fauny.

 

 

Głównymi formami i metodami pracy podczas realizacji projektu były zajęcia terenowe
i metody badawcze z wykorzystaniem środków dydaktycznych pracowni edukacji przyrodniczo - ekologicznej.

 

Dzięki realizacji projektu z zastosowaniem wyposażenia pracowni edukacji przyrodniczo – ekologicznej w naszej szkole, uczniowie rozwinęli proekologiczne motywacje na rzecz działania w swoim najbliższym środowisku.

 

 

Podczas trwania projektu miały miejsce także inne działania edukacyjne angażujące szkołę (uczniów, rodziców, nauczycieli), Urząd Gminy, Nadleśnictwo, Koło Łowieckie, społeczność lokalną i inne jednostki. Podejmowane były m.in. następujące działania:

1.Efekty pracy uczniów korzystających z pracowni były przedstawiane podczas spotkań
z rodzicami w formie prezentacji multimedialnych, wystaw plakatów i albumów, port folio.

2. Organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji działającymi na rzecz ochrony środowiska w celu uświadamiania uczniom konieczności ochrony najbliższego środowiska. – wizyta w Nadleśnictwie i Zakładzie Segregacji Odpadów.

3. Uczniowie zredagowali odezwy i ulotki skierowane do mieszkańców –  rozprowadzono je wśród rodziców i dziadków podczas spotkań w szkole.

 Efektem tych działań będzie większa świadomość i zaangażowanie społeczności lokalnej
w działania na rzecz przyrody.

W  oparciu o badania prowadzone w ramach projektu uczniowie przygotowywali się do konkursów gminnych, powiatowych (plastycznych, fotograficznych, literackich), czy wojewódzkich konkursów przedmiotowych z biologii i geografii, zostając ich finalistami.

Uczniowie klas gimnazjalnych brali udział w Sympozjum Ekologicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Stąporkowie.

Uczestnicy projektu organizowali i aktywnie uczestniczyli wraz z rodzinami w akademiach
i apelach, które w naszej szkole odbywały się z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi oraz Światowego Dnia Zdrowia.

Podsumowanie wszystkich projektów miało miejsce podczas Festiwalu projektów, na którym zaprezentowano wypracowane efekty końcowe.

Podczas długich przerw oglądaliśmy filmy przyrodnicze i spędzaliśmy efektywnie czas przy grach i quizach edukacyjnych zakupionych w ramach projektu.

 

Ponadto na terenie szkoły odbywają się zbiórki makulatury, plastikowych nakrętek, zużytych baterii i tonerów.

Liczba zajęć z użyciem pomocy naukowych w ramach projektu:

Klasy IV – 18 lekcji

Klasy V – 15 lekcji

Klasy VI – 14 lekcji

 

Liczba osób, które zostały  objęte wsparciem projektu:

- przeszkolonych nauczycieli - 3

- w ramach zajęć lekcyjnych -  178 uczniów  

- w ramach zajęć pozalekcyjnych - 100  uczniów .

- liczba osób, które zostały łącznie objęte wsparciem projektu  ze społeczności lokalnej –