Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Realizacja zajęć w pracowni przyrodniczo – ekologicznej w ramach projektu

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie klas IV - VII  naszej szkoły korzystają z zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych prowadzonych w nowej pracowni przyrodniczo-ekologicznej, która znajduje się w sali nr 18.

Zaciekawienie uczniów światem przyrody, stawianie hipotez na temat zjawisk, procesów zachodzących w przyrodzie i ich weryfikacja, praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej, kształtowanie postawy poszanowania przyrody, dokonywanie pomiarów, przeprowadzanie doświadczeń to główne cele naszego projektu.  Kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych uczniów takich jak: skuteczne porozumiewanie się, prezentacja własnego punktu widzenia, korzystanie z różnych źródeł informacji, współdziałanie w zespole, odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy, inspirowanie do twórczych działań, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu wpłyną na ich wszechstronny rozwój.

 Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz  Urzędu Gminy w Stąporkowie pracownia została wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne służące do prowadzenia zajęć z zakresu ekologii i ochrony środowiska, zarówno w sali lekcyjnej jak i w terenie.

Zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt: modele do wytwarzania bio-energii ,zestawy do badania powietrza, wody i gleby, przyrządy i mierniki do badania składników pogody, stacja meteorologiczna, przyrządy do obserwacji i pomiarów w terenie, jak również gry dydaktyczne, quizy oraz filmy edukacyjne, wykorzystywane będą w celu podnoszenia świadomości ekologicznej uczniów, ale pośrednio także mieszkańców gminy, w tym rodziców uczniów uczęszczających do naszej placówki.

Pracownia edukacji przyrodniczej